42-78-9601-vyhlasenie2013.rtf (9338Občianske združenie Centrum harmónie

Aj vy môžete podporiť aktivity OZ Centrum harmónie poukázaním 2 % z dane. Ďakujeme !

Občianske združenie Centrum harmónie
Na hlinách 20, 917 01 TRNAVA   IČO: 42287715
Kontakt: 0905 245 663   centrumharmonie@gmail.com
 

Občianske združenie Centrum harmónie je dobrovoľný, humanitný a nepolitický subjekt.

Svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou SR, spolupracuje s organizáciami, inštitúciami a združeniami v SR a v zahraničí.

 

Cieľ činnosti :

1. Združovanie občanov so záujmom o zdravý životný štýl, pokojný a harmonický život a rozvoj osobnosti

2. Pomoc a poradenstvo v oblasti harmonizácie a rozvoja osobnosti

3. Ponuka tvorivých a relaxačných aktivít pre deti, dospelých, seniorov a hendikepovaných

4. Prevencia v oblasti harmonizácie a rozvoja osobnosti, predchádzanie nepriaznivým životným situáciám a ochoreniam prostredníctvom prednáškovej činnosti

5. Organizovanie kultúrno-spoločenských aktivít

6. Organizovanie letných denných a pobytových táborov pre deti z rodín, detských domovov a sociálne slabších rodín so zameraním na alternatívne a zážitkové aktivity

7. Získavanie personálnych, finančných a materiálnych zdrojov na činnosti súvisiace s plnením úloh občianskeho združenia